Att bygga schaktfritt
har många fördelar.

Schaktfri förläggning, schaktfritt ledningsbyggande eller No dig.

Kärt barn har många namn. Schaktfritt är en metod för att borra hål under mark utan att behöva gräva ett fysiskt schakt. Detta görs genom att borra ett hål med en mindre diameter än det slutliga behovet, och därefter utvidga hålet med en expanderande enhet.

Metoden är mycket lämplig i situationer där det inte är möjligt eller önskvärt att gräva ett schakt, till exempel i känsliga miljöer eller när det finns byggnader eller annan infrastruktur i vägen. Det är också ett bra alternativ vid begränsade utrymmen eller när det är svårt att få tillgång till området.

Schaktfritt – schaktfri borrning kan användas för att göra hål för olika ändamål; exempelvis installation av rör eller ledningar för vatten, avlopp, el och gas. Eller för att installera fundament för byggnader eller broar.

En stor fördel med schaktfri borrning är att det är en mycket mer miljövänlig metod än traditionell schaktborrning. Påverkan på omgivningen är mindre och det krävs inte lika mycket jordarbeten, vilket i sin tur minskar mängden av avfall.

Snabb

Resurseffektiv

Miljömässiga vinster

Störningsfri

Sparar tid.

En schaktfri installation innebär minimal inverkan på marken. Den påverkar inte heller hårdgjorda ytor vilket innebär att arbete under en järnväg, vattendrag, flygplats eller en vanlig väg, kan ske utan att trafiken behöver stängas av. Är du exempelvis i behov av att få en vattenledning dragen till ett stall eller till dina hagar? Då utför vi detta med minimal inerkan på marken. På det sättet sparas tid och besvär samtidigt som miljöpåverkan minimeras. Allt för att vi skall uppnå ett hållbart ledningsbyggande.

icon_check

Sparar på omgivningen.

Schaktfri teknik har funnits i Sverige sedan 80-talet, men har först på senare år blivit en mer vedertagen metod i samband med ledningsbyggande. Schaktfritt är på uppgång och detta för att det har visat sig underlätta vid bland annat känsliga arbeten, där minimal påverkan på omgivningen är önskvärd.

Schaktfritt är snällt.

Tillvägagångssättet har minimal inverkan på natur och miljö och påverkar inte grundvattnet. Det är även möjligt att passera och skona områden med fornhistorisk betydelse eller skyddsklassade träd.
icon_footsteps
icon_bell

Tyst och lugnt.

Där man tidigare tvingats gräva med stora maskiner kan man nu använda borrning. Tack vare denna metod skapar vi en mindre bullrig miljö med färre hinder för vår omgivning. Det har i många hänseenden visat sig positivt att arbeta under vägen istället för över, helt enkelt.

Det finns flera olika tekniker för schaktfri borrning.

Som rörspetsborrning, mikroborrning och riktad borrning. Vid rörspetsborrning används en rörformad borrspets för att borra hålet, medan vid mikroborrning används en mindre borrspets för att borra ett hål med mycket precisa mått. Vid riktad borrning är borrspetsen utrustad med en kamera och en laser för att styra borrningen och för att undvika eventuella hinder under arbetet. Jordraket är en effektiv metod för att göra schakt i svårtillgängliga områden.

Schaktfritt är en komplex metod som kräver mycket erfarenhet och kompetens från den som utför arbetet. Det är viktigt att välja en erfaren och pålitlig entreprenör för att säkerställa att arbetet utförs på ett säkert och professionellt sätt.